Świadczenia rodzinne

Kindergeld

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Polacy pracujący w Niemczech mogą ubiegać się o tamtejsze  świadczenia socjalne. Najpopularniejszym z nich jest zasiłek rodzinny Kindergeld.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci w wieku do 18 lat. Jednak może być on przyznany dziecku, które ukończyło 18 rok życia, jeżeli spełnione są następujące przesłanki :

 • dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo,
 • dziecko znajduje się w okresie, kiedy ukończyło jedną szkołę i rozpoczyna drugą (przerwa pomiędzy dwoma etapami kształcenia nie może przekroczyć 4 miesięcy),
 • dziecko nie może rozpocząć lub kontynuować nauki ze względu na brak miejsc,
 • dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna, czynnie poszukująca pracy,
 • dziecko jest upośledzenie fizycznie lub umysłowo.

Świadczenie to jest przyznawane na dzieci mieszkające w Polsce jak i te przebywające w Niemczech. Zasiłek można także uzyskać na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, pod warunkiem, że należą do wspólnego gospodarstwa domowego.

Po zmianie przepisów od stycznia 2018r o zasiłek można ubiegać się jedynie za 6 miesięcy wstecz.

 Dokumenty

 • zaświadczenie od pracodawcy  potwierdzające zatrudnienie,
 • zaświadczenie potwierdzające, że pracodawca zapewnia mieszkanie na terenie Niemiec ( nie dotyczy kierowców) lub umowa najmu mieszkania w Niemczech,
 • dokumenty potwierdzające opłaty za mieszkanie na terenie Niemiec,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce,
 • akty urodzenia dzieci na druku europejskim,
 • akt małżeństwa na druku europejskim,
 • kserokopię “rocznej karty podatkowej” – Lohnsteuerbescheinigung – jeżeli jest już wydana, w innym wypadku miesięczne karty wynagrodzeń- Lohnabrechnung,
 • jeśli jesteś pracownikiem oddelegowanym – dokument A1,
 • decyzje podatkową Steuerbescheid – jeśli została wydana,
 • decyzja przyznającą bądź odmawiająca przyznania świadczenia 500+ oraz zasiłku rodzinnego – przetłumaczona na j. niemiecki.  

Wysokość świadczenia

W 2018:
194 EUR miesięcznie na pierwsze dziecko
194 EUR miesięcznie na drugie dziecko
200 EUR miesięcznie na trzecie dziecko
225 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko
 
od 1 lipca 2019:
204 EUR miesięcznie na pierwsze dziecko
204  EUR miesięcznie na drugie dziecko
210 EUR miesięcznie na trzecie dziecko
235 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko
 
w celu pobrania formularzy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny